Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

 

1. Wstęp

 

Przekazując Państwu poniższe informacje, chcemy przybliżyć Państwu, tj. osobie, której dane dotyczą, sposoby przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz z prawa, które przysługują Państwu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Korzystanie z naszych stron internetowych jest możliwe również bez podawania danych osobowych. Jeśli chcieliby Państwo jednak skorzystać z usług specjalnych oferowanych przez nasze przedsiębiorstwo, przetwarzanie danych osobowych może okazać się niezbędne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i odbywa się bez podstaw prawnych, zasadniczo prosimy Państwa o udzielenie odpowiedniej zgody.

Przetwarzanie danych osobowych, np. Państwa imienia i nazwiska, adresu lub adresu e-mail, odbywa się zawsze zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i zgodnie z obowiązującymi firmę Sita Bauelemente GmbH krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcemy poinformować Państwa o zakresie i celu przetwarzania pobieranych i wykorzystywanych przez nas danych osobowych.

Będąc administratorem danych osobowych, wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne mające na celu możliwie jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Pomimo tego bezpieczeństwo danych osobowych przesyłanych przez Internet może wykazywać pewne luki, a więc nie da się zagwarantować absolutnej ochrony danych osobowych. Z tego powodu mają Państwo możliwość przekazania nam swoich danych osobowych również w inny sposób, na przykład przez telefon lub drogą pocztową.

 

2. Administrator

 

Administratorem w rozumieniu RODO jest:

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Niemcy
Telefon: 025228340-0
Telefaks: 025228340-100
E-mail: info@sita-baulemente.de
Kierownik jednostki odpowiedzialnej: Thomas Kleinegees, Martin Gelsen

 

3. Inspektor ochrony danych

 

Inspektor ochrony danych jest do Państwa dyspozycji:

Jannik Wallbaum
Telefon: 05221 85496-90
Telefaks: 05221 85496-99
E-mail: datenschutz-sita-bauelemente@audatis.de

Wszelkie pytania i sugestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych.

 

4. Definicje

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych opiera się na definicjach przyjętych przez europejskiego ustawodawcę podczas uchwalania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych ma być czytelne i zrozumiałe zarówno dla ogółu, jak i dla naszych klientów i partnerów handlowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy na wstępie wyjaśnić znaczenia stosowanych przez nas pojęć.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych korzystamy m.in. z następujących pojęć:

 

a. Dane osobowe

 

Dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub cechy szczególne (jedna lub kilka) określające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

b. Osoba, której dane dotyczą

 

Osobą, której dane dotyczą, jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora (nasze przedsiębiorstwo).

 

c. Przetwarzanie danych osobowych

 

Przetwarzaniem danych osobowych jest każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

d. Ograniczenie przetwarzania

 

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie zapisanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 

e. Profilowanie

 

Profilowanie polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić dane osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą.

 

f. Pseudonimizacja

 

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

g. Podmiot przetwarzający

 

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 

h. Odbiorca

 

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

 

i. Strona trzecia

 

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

 

j. Zgoda

 

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest dla naszego przedsiębiorstwa podstawą procesów przetwarzania, przy których prosimy Państwa o wyrażenie zgody na konkretny cel przetwarzania.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonywania umowy, której Państwo są stroną, na przykład w procesie przetwarzania niezbędnego do realizacji dostawy towarów lub świadczenia pozostałych usług, wzgl. usług wzajemnych, przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich procesów przetwarzania, jakie są niezbędne w celu wykonania działań przed zawarciem umowy, na przykład w razie zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli nasze przedsiębiorstwo ma zobowiązania prawne, z którymi związana jest konieczność przetwarzania danych osobowych, na przykład obowiązki podatkowe, przetwarzanie jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W rzadkich przypadkach przetwarzanie może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład wówczas, jeśli odwiedzający nasz zakład uległby wypadkowi, a jego dane, tj. imię i nazwisko, wiek, dane kasy chorych lub inne żywotne interesy musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych opierałoby się na art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Ponadto procesy przetwarzania mogą się opierać również na art. 6 ust. 1 lit. f RODO Na tej podstawie prawnej opierają się czynności przetwarzania, które nie zostały objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest niezbędne w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Takie czynności przetwarzania są dozwolone w szczególności z tego względu, że zostały osobno wymienione przez ustawodawcę europejskiego. Ustawodawca był zdania, że istnienie prawnie uzasadnionego interesu należy zakładać, jeśli są Państwo klientem naszego przedsiębiorstwa (przesłanka 47 zdanie 2 RODO).

 

6 Technika

 

6.1 Szyfrowanie SSL/TLS

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz ochrony przesyłania treści poufnych, takich jak np. zamówienia, dane logowania lub zapytania, które są przez Państwa wysyłane do nas jako administratora, na niniejszej stronie korzystamy z szyfrowania SSL, względnie TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w pasku adresów przeglądarki zamiast „http://” znajduje się „https://” z symbolem kłódki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, przesyłane przez Państwa do nas dane nie mogą być odczytane przez osobę trzecią.

6.2 Rejestracja danych podczas odwiedzin strony internetowej

 

Korzystając z naszej strony jedynie w celach informacyjnych, tj. bez rejestracji lub udostępniania nam informacji w inny sposób, przekazują nam Państwo tylko takie dane, które przesyła do nas Państwa przeglądarka (w tzw. plikach dzienników). Za każdym razem w chwili wyświetlenia naszej strony internetowej przez Państwa lub przez zautomatyzowany system nasza strona internetowa rejestruje szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dzienników. Mogą być rejestrowane

 

1. stosowane typy i wersje przeglądarek,

2. system operacyjny urządzenia,

3. strona, z której użytkownik przechodzi (tak zwany URL odniesienia),

4. podstrony internetowe, które zostały wyświetlone w ramach naszej strony internetowej,

5. data i godzina wyświetlenia strony internetowej,

6. adres IP (protokół internetowy),

7. operator internetowy systemu, przez który wyświetlana jest strona.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie przypisujemy ich do żadnej konkretnej osoby. Informacje te są nam raczej potrzebne do

 

1. poprawnego wyświetlania treści naszej strony internetowej,

2. optymalizacji treści naszej strony internetowej oraz jej reklam,

3. zapewnienia trwałej funkcjonalności naszych systemów IT i rozwiązań technicznych zastosowanych na naszej stronie internetowej oraz

4. dostarczenia organom ścigania karnego informacji niezbędnych w celu ścigania w razie cyberataku.

Pobrane przez nas dane i informacje są więc wykorzystywane z jednej strony w celach statystycznych, z drugiej strony w celu podniesienia bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, a w końcu w celu zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dane z plików dzienników są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z podanych powyżej celów gromadzenia danych.

 

7 Pliki cookie

 

7.1 Informacje ogólne o plikach cookie

 

Na naszej stronie internetowej są wykorzystywane pliki cookie. Chodzi tu o małe dane tekstowe sporządzane automatycznie przez Państwa przeglądarkę i zapisywane w Państwa systemie IT (na laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania przez Państwa naszej strony internetowej. Pliki cookie nie szkodzą Państwa urządzeniu końcowemu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie zapisywane są informacje wynikające z zastosowanego w danym przypadku urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że otrzymujemy w ten sposób informacje o Państwa tożsamości.

Korzystając z plików cookie, możemy zapewnić, że nasza oferta jest dla Państwa bardziej przyjazna w obsłudze. W tym celu stosujemy tzw. sesyjne pliki cookie, aby rozpoznać, że odwiedzili już Państwo niektóre podstrony naszej strony internetowej. Po opuszczeniu przez Państwa naszej strony są one automatycznie usuwane.

Ponadto również w celu optymalizacji przyjaznego dla użytkownika korzystania z naszej strony internetowej korzystamy z tymczasowych plików cookie, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym na określony czas. Przy ponownych odwiedzinach na naszej stronie w celu skorzystania z naszych usług system automatycznie rozpoznaje, że już Państwo nas odwiedzali i jakie dane lub ustawienia już Państwo wprowadzili, żeby nie trzeba było wykonywać tych czynności ponownie.

Ponadto korzystamy z plików cookie w celu statystycznej analizy użytkowania naszej strony internetowej i optymalizacji naszej oferty. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznawanie, że już odwiedzali Państwo naszą stronę internetową. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie zdefiniowanego z góry czasu.

Przetwarzane przez pliki cookie dane są niezbędne w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz interesów strony trzeciej zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek automatycznie zezwala na obsługę plików cookie. Mogą Państwo jednak skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, żeby pliki cookie nie były już zapisywane na Państwa komputerze, względnie za każdym razem, zanim zapisany zostanie nowy plik cookie, otrzymają Państwo stosowne powiadomienie. Pełna dezaktywacja plików cookie może jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności naszej strony internetowej.

 

8 Treści na naszej stronie internetowej

 

8.1 Nawiązanie kontaktu / formularz kontaktowy

 

W chwili nawiązania kontaktu z nami (np. przez formularz kontaktowy, czat Baufragen.de lub e-mail) gromadzone są dane osobowe. Z każdego formularza kontaktowego można się dowiedzieć, jakie dane są przez nas gromadzone. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa pytanie, względnie nawiązania kontaktu oraz związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na odpowiedzi na Państwa pytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli Państwa kontakt z nami ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Po ostatecznym przetworzeniu Państwa zapytania dane osobowe są usuwane, na przykład jeśli z okoliczności można wywnioskować, że odnośny fakt został już w wystarczającym stopniu wyjaśniony, oraz jeśli nie stoją temu na przeszkodzie żadne ustawowe obowiązki przechowywania.

8.2 Zarządzanie rekrutacją / giełda pracy

 

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Przetwarzanie może się odbyć na drodze elektronicznej. Ma to miejsce w szczególności wówczas, jeśli kandydat do pracy prześle nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład e-mailem lub poprzez zamieszczony na naszej stronie internetowej formularz. Jeśli zawrzemy umowę o pracę z kandydatem do pracy, przekazane nam dane zostaną zapisane w celu realizacji stosunku pracy z uwzględnieniem przepisów prawa. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę z kandydatem do pracy, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy od ogłoszenia decyzji odmownej, o ile żadne pozostałe prawnie uzasadnione interesy z naszej strony nie są przeszkodą. Pozostałym prawnie uzasadnionym interesem w rozumieniu powyższego postanowienia jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu zgodnie z niemiecką ogólną ustawą o równouprawnieniu (AGG).

W tym zakresie dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

9 Analiza sieciowa

 

9.1 Google Analytics

 

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieciowej firmy Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwanej dalej „Google”). W związku z tym sporządzane są pseudonimizowane profile użytkownika i stosowane są pliki cookie (zobacz pkt 4). Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące użytkowania przez Państwa niniejszej strony internetowej, takie jak

 

1. typ i wersja przeglądarki internetowej,

2. stosowany system operacyjny,

3. odniesienie do URL (poprzednio odwiedzona strona),

4. nazwa hosta komputera, z którego wyświetlana jest strona (adres IP),

5. godzina wysyłki zapytania do serwera

są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Informacje te są wykorzystywane, aby ocenić sposób, w jaki użytkownicy korzystają z niniejszej strony internetowej, w celu sporządzenia raportów o aktywności na stronie oraz realizacji innych usług związanych z dalszą analizą użytkowania stron www i internetu przez administratora strony do celów badań rynkowych i dostosowanego do potrzeb kształtowania niniejszej strony internetowej. Informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim, o ile zostało to przewidziane w przepisach prawa i jeśli strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. Firma Google nie będzie łączyła Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Ponadto adresy IP są anonimizowane, co uniemożliwia ich przyporządkowanie (maskowanie IP).

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Usługa Google Analytics jest przez nas wykorzystywana w celu optymalizacji naszej strony internetowej i dostosowywania jej do potrzeb użytkowników. W tym celu prosimy Państwa o wyrażenie zgody wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ponadto mogą Państwo zapobiec zapisywaniu generowanych przez pliki cookie danych związanych z użytkowaniem strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu danych przez Google, jeśli ściągną i zainstalują Państwo odpowiednią wtyczkę do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Oprócz dodatku do przeglądarki mogą Państwo zapobiec rejestracji danych przez Google Analytics, szczególnie w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, klikając poniższy link: dezaktywacja Google Analytics. Zainstalowany zostanie plik opt-out-cookie, który zapobiegnie przyszłej rejestracji Państwa danych podczas odwiedzin na niniejszej stronie internetowej. Plik opt-out-cookie działa wyłącznie w danej przeglądarce i tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej, i zostanie zapisany na Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli usuną Państwo pliki cookie zapisane w danej przeglądarce, będą Państwo musieli ponownie zainstalować plik opt-out-cookie.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych w związku z Google Analytics znajdą Państwo na przykład w zakładce pomoc Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

 

10 Programy partnerskie i afiliacyjne

 

10.1 DoubleClick

 

Niniejsza strona internetowa zawiera komponenty DoubleClick Google. Narzędzie DoubleClick jest marką handlową Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA), pod którą Google sprzedaje agencjom reklamowym i wydawnictwom specjalne rozwiązania z dziedziny marketingu internetowego.

W wyniku impresji, kliknięć lub innych akcji narzędzie DoubleClick firmy Google przekazuje dane na serwer DoubleClick. Każda wysyłka danych powoduje, że do Państwa przeglądarki wysyłane jest zapytanie o zapis pliku cookie. Jeśli przeglądarka zaakceptuje zapytanie, DoubleClick zapisuje plik cookie w Państwa systemie IT. Celem pliku cookie jest optymalizacja i wyświetlanie reklamy. Ten plik cookie jest stosowany m.in. do włączania i wyświetlania istotnych dla danego użytkownika reklam, a także do sporządzania raportów dotyczących kampanii reklamowych, względnie do ich doskonalenia. Ponadto plik cookie pozwala na unikanie wielokrotnego wyświetlania tej samej reklamy.

Narzędzie DoubleClick stosuje numer ID pliku cookie w celu realizacji procedury technicznej. Numer ID pliku cookie jest np. niezbędny w celu wyświetlania ogłoszenia reklamowego w przeglądarce. Ponadto za pomocą numeru ID pliku cookie DoubleClick może rejestrować, jakie ogłoszenia reklamowe zostały już wyświetlone w przeglądarce, aby uniknąć ich ponownego włączania. DoubleClick poprzez numer ID pliku cookie może również rejestrować konwersje.

Plik cookie DoubleClick nie zawiera danych osobowych. Plik cookie DoubleClick może jednak zawierać dodatkowe znaczniki identyfikujące kampanię. Znacznik identyfikujący kampanię służy do identyfikacji kampanii, z którymi Państwo mieli już kontakt.

Poprzez każde wyświetlenie jednej z pojedynczych podstron tej strony internetowej, której operatorem jesteśmy i która zawiera komponenty DoubleClick, przeglądarka internetowa na Państwa komputerze za pomocą komponentu DoubleClick przekaże dane do Google do celów reklamy internetowej oraz rozliczenia prowizji. W ramach tej procedury technicznej Google otrzyma informację o danych służących Google również do rozliczania prowizji. Google może m.in. prześledzić, które linki na naszej stronie internetowej Państwo kliknęli.

Mogą Państwo jednak w każdej chwili zapobiec zapisywaniu plików cookie przez DoubleClick i naszą stronę internetową, zmieniając odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki internetowej. Ponadto zapisane już pliki cookie mogą zostać w dowolnej chwili usunięte przez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.

Korzystanie z DoubleClick ma na celu zapewnienie wygodnego i prostego użytkowania naszej strony internetowej. W tym celu prosimy Państwa o wyrażenie zgody wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pozostałe informacje oraz obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych DoubleClick by Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/.

 

11 Prawa osoby, której dane dotyczą

 

11.1 Prawo do potwierdzenia

 

Przysługuje Państwu prawo potwierdzenia, czy przetwarzane są należące do Państwa dane osobowe.

 

11.2 Prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO

 

Są Państwo uprawnieni do uzyskania od nas w dowolnej chwili bezpłatnego potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania kopii tych danych.

 

11.3 Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO

 

Mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto, z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 

11.4 Usunięcie zgodnie z art. 17 RODO

 

Mają Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli zachodzi okoliczność przewidziana w ustawie oraz jeśli przetwarzanie nie jest niezbędne.

 

11.5 Ograniczenie przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO

 

Mają Państwo prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

11.6 Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO

 

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwo nam dostarczyli. Ponadto mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że to przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto prawo do przeniesienia danych, o którym mowa w art. 20 ust. 1 RODO, obejmuje żądanie od administratora przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe, i nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

11.7 Sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO

 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie w interesie publicznym) lub f RODO (przetwarzanie na podstawie kompromisu interesów).

Obejmuje to również profilowanie na podstawie obowiązujących przepisów w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO.

Jeśli wniosą Państwo sprzeciw, nie będzie nam już wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W pojedynczych przypadkach dane osobowe są przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Obejmuje to również profilowanie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Państwa danych osobowych nie wolno nam już będzie przetwarzać do takich celów.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

11.8 Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

 

11.9 Wniesienie skargi do organu nadzorczego

 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

12 Rutynowe zapisywanie, usuwanie i blokowanie danych osobowych

 

Przetwarzamy i zapisujemy Państwa dane osobowe wyłącznie na okres niezbędny do osiągnięcia celu zapisu danych osobowych, lub jeśli zostało to przewidziane w przepisach prawa obowiązujących nasze przedsiębiorstwo.

Jeśli cel przetwarzania zostanie osiągnięty lub upłynie przewidziany w przepisach prawa okres przechowywania, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami prawa.

 

13 Aktualność i zmiana Oświadczenia o ochronie danych osobowych

 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych jest ważne i zostało sporządzone wg stanu na maj 2018 r.

Dalszy rozwój naszych stron internetowych i ofert lub zmienione przepisy ustawowe, względnie urzędowe, mogą wywołać konieczność zmiany niniejszego oświadczenia.

Aktualne Oświadczenie o ochronie danych osobowych jest dostępne do pobrania i/lub wydrukowania w każdej chwili na naszej stronie internetowej pod adresem „https://www.sita-bauelemente.de/datenschutz.html”.